FAQs

3 timers gratis parkering i P-kælderen

 

Online booking via well-come.dk
Vores online booking værktøj finder du i øverste højre hjørne af hjemmesidens forside.

Dit brugernavn: dit telefon nummer eller din mail adresse

Din pin kode: de første 4 cifre af dit CPR nr.

Angiv venligst dit fulde navn, adresse telefon nummer og email adresse ved indmeldelse. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at Wellcome fitness & spa har de til enhver tid korrekte kontakt detaljer.

 

Køb medlemskab via online booking funktionen (betaling med Dankort)
Hvid du besøger online booking funktionen på Wellcome hjemmesiden for første gang, skal du logge ind ved brug af dit mobilnummer. Herefter kan du vælge medlemskabstype og startdato - hvis det er er medlemskab du ønsker at købe. Medlemskort kan du afhente i receptionen.

Vores "Young" medlemskab (gælder for alderen 13-23 år) er ikke tilgængeligt online, men skal oprettes i vores reception i centret. Er man under 18 år, kan medlemskab kun oprettes i følgeskab med en voksen, som skal underskrive medlemskabskontrakten.

 

Autopay medlemskaber
Som nyt medlem vil du modtage et girokort med posten på den adresse du selv har oplyst ved indmeldelse, som du selv skal oprette til betaling via betalingsservice. Indtil betalingsservice tilmeldingen kører automatisk, skal du betale girokortet manuelt. Autopay medlemskaber som ikke tilmeldes, bliver pålagt et gebyr på kr. 125,- pr. opkrævning, efter den første opkrævning er udsendt. 

I Wellcome fitness & spa, har du mulighed for, uden gebyr, at sætte dit medlemskab i bero i 4 x 14 dage pr. kalenderår
Autopay og Års medlemskaber kan sættes i bero.
Medlemskaber af 6 måneders varighed eller mindre samt Fitness Basic & Club Basic medlemskaber,
er ikke omfattet af bero muligheden. 
En ny bero periode kan iværksættes via online booking funktionen her på hjemmesiden. Beroperioder skal indtastes senest den 15. i måneden, for at kunne træde i kraft i den efterfølgende måned.

 

Bero-sætning foregår via online booking, og skal finde sted senest den 15. i måneden, for at kunne træde i kraft i den efterfølgende måned. Har du et Autopay medlemskab, vil dine bero-perioder blive fratrukket det månedlige kontingent for de måneder perioderne ligger i. Har du et kontant medlemskab vil dit medlemskabs udløbsdato blive forlænget med antal dage svarende til dine bero-perioder.


Et medlemskab kan ikke bero-sættes op til en udmeldelse. En måneds opsigelse ligestilles med en aktiv måned inden udmeldelse. 2 sideløbende medlemskaber kan ikke opdeles og bero-sættes uafhængige af hinanden.

Når du sætter dit medlemskab i bero skal du hverken afvise eller annullerer betalinger i denne periode. 

Læs venligst bero betingelserne grundigt inden du bekræfter din beroperiode. Vær venligst opmærksom på, at du noterer dig din start og slutdato på din beroperiode, således den ikke ophører uden at du husker det. Der gives ikke penge retur, hvis du glemmer at din beroperiode er udløbet og dit medlemskab er startet automatisk op igen. 

Hvis du har både et spa- og fitness medlemskab kan du ikke blot placere den ene del i bero. Det vil være det samlede medlemskab du sætter i bero. Hvis du ikke ønsker at benytte spa'en om sommeren, skal du opsige dit spa & fitness medlemskab, og tegne et nyt fitness medlemskab herefter.

Bero perioder er ikke mulige i den sidste måned af et medlemskabs løbetid. Hvis dit medlemskab er i bero, i måneden forud for den sidste måned af dit medlemskab, vil du få en kreditnota på din konto hos os. indenfor 2 måneder efter dit medlemskab er ophørt. For at sikre at vi kan refundere et tilgodehavende til dig, følg da venligst proceduren som anført i online booking funktionen, hvor du skal fremsende dine bankinfo til Jacob Hildebrandt på jh@well-come.dk 
 

Fremmøde til hold
Fremmøde til hold skal ske senest 10 minutter før holdstart, da du ellers risikerer at miste din reserverede plads på holdet. Standby lister til hold, kaldes 10 min. før holdstart (iht. uret i vores bookingsystem). Receptionen kan ajourføre ventelisten 10 min. før, hvis der er medlemmer på ventelisten. Pladserne går derefter til de der har fremmødt på ventelisten, som får pladserne fra holdet, fra de der ikke er fremmødt. Man kan stadig fremmøde sig indtil holdet starter, men kan derved have mistet pladsen. Fremmøder man ikke inden holdet starter, så betragtes det som en udeblivelse.

 

Afmelding af booking

Afmelding af booket hold skal ske senest 2 timer før - uanset om man er på venteliste eller ej. Det er vigtigt at tage stilling til om man har i sinde at møde op eller ej, så andre medlemmer har en klar idé om hvor mange der er på venteliste. Det betyder, at hvis man er på venteliste, så møder man op i Wellcome og fremmøder sig, og venter på, at vi 10 min. før ajourfører ventelisten.

 

Manglende fremmøde til hold
Manglende fremmøde til en holdbooking, koster et udeblivelsesgebyr på kr. 35,-  som automatisk tillægges din næste opkrævning eller - for års medlemskabers vedkommende, trækkes 1 dag fra medlemskabets løbetid. Wellcome refunderer ikke udeblivelser der er givet.


Min PIN kode virker ikke
Én gang årligt, vil din PIN kode skulle valideres. Dette betyder at du skal vælge "email kode" nedenunder log in ikonet i online booking. Du vil herefter modtage en mail med en ny kode. Log ind med den kode, og gå ind på "min profil" og opdatér dit kodeord efter eget valg.

 

Gratis 1 times programlægning
Du er altid velkommen til at henvende dig i receptionen, og booke en tid til at få lagt eller gennemgået dit træningsprogram. Aflysning af programlægning skal ske senest 2 timer før fremmøde. Aflysninger af programlægning mindre end 2 timer før fremmøde, eller udeblivelse - koster et gebyr på kr. 35,-.

 

Betalings udestående
Hvis vi ikke modtager rettidig betaling for et medlemskab, vil du modtage en påmindelse den 2. bankdag i måneden, og din profil vil blive inaktiveret indtil betalingen modtages.
Falder betaling fortsat ikke, vil endnu en påmindelse blive fremsendt, pålagt et rykkergebyr på kr. 100,-.
Modtager vi herefter fortsat ikke betaling, senest den efterfølgende måned, vil sagen blive fremsendt til Azets inkasso.

 

Glemt medlemskort
Lån af midlertidigt medlemskort koster kr. 35,-

 

Nyt medlemskort
Køb af nyt medlemskort koster kr. 75,-

 

Opsigelse af medlemskab.
Første mulige opsigelse af medlemskab, er 2 måneder efter startdato. Autopay medlemskaber kan kun opsiges via online booking funktionen her på hjemmesiden. Opsiges et medlemskab før den 10. i en måned, vil medlemskabet ophøre med udgangen af den pågældende måned. Opsigelser afgivet efter den 10. i en måned, vil ophøre med udgangen af den efterfølgende måned.

Har du et 12 måneders (års) medlemskab, er der 3 måneders binding. Såfremt du ønsker at opsige medlemskabet efter 3 måneder, vil du forholdsmæssigt få refunderet den resterende periode af medlemskabet. For at sikre at vi kan refundere et tilgodehavende til dig, følg da venligst proceduren som anført i online booking funktionen, hvor du skal fremsende dine bankinfo til vores Receptionschef( Susanne Toft - toft@well-come.dk).

Persondata politik.
Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Wellcome fitness & spa k/s er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Wellcome fitness & spa
Philip Heymanns Allé 17, 1, butik 107
2900 Hellerup, CVR nr. 27218997
Telefon: 3930 3093
Mail: reception@well-come.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål.

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores behandlinger og/eller opkrævninger af medlemskabs- og øvrige til medlemskab eller køb associerede afgifter og honorarer samt for at du kan udføre til- og afmelding af holdbookinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
     

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af tidsbestillinger/holdbookinger, registrering af gennemførte behandlinger og køb samt opkrævning af aktuelle medlemskontingenter og behandlings honorarer.


3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato, køn, tidspunkt for behandlinger og hold- samt fitness bookinger. Historik på gennemførte hold og behandlinger opbevares til brug for interne statistiske opgørelser.
     

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • rådgivere og databehandlere associeret med vores medlems- og booking system.


5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Dine oplysninger opbevares i overensstemmelse med bogførings loven i op til 5 år efter sidste kundeforhold, hvorefter de slettes automatisk.

 

7. Retten til at trække oplysninger tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dine oplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dine oplysninger tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dine tidligere afgivne oplysninger, op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dine oplysninger, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 


Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 

 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.