top of page

MEDLEMSBETINGELSER

§ 1. Medlemskab

Medlemskabet er personligt og må ikke benyttes af eller overdrages til andre. Alle medlemskaber giver adgang til badefaciliteter og de til enhver tid værende ekstrafaciliteter i Wellcome.

Medlemskaber via Betalingsservice/Autopay

For at en aftale om løbende medlemskab kan indgås, er det en betingelse, at betalingen tilmeldes Betalingsservice. Ved oprettelse af medlemskabet betales der kontant for løbende måned + én måned, hvorefter betalingen skal være tilmeldt Betalingsservice. Dette kan gøres på www.well-come.dk eller alternativt via netbank. Ved manglende tilmelding til Betalingsservice opkræver Wellcome et gebyr på 125,00 DKK for hver opkrævning.

Fitness-medlemskab

Giver ubegrænset adgang til fitnesstræning og deltagelse i holdtræning inden for de til enhver tid fastsatte åbningstider og i den periode, der er dækket af medlemskabet.

11-16 Medlemskab: Giver adgang til fitnesstræning og deltagelse i holdtræning indenfor tidsrummet kl 11:00 til 16:00 mandag til fredag.

Club-medlemskab

Giver adgang til Wellcomes træningsfaciliteter og adgang til Wellcomes spa inden for de til enhver tid fastsatte åbningstider i den periode, der er dækket af medlemskabet. Der udleveres ét lille og ét stort håndklæde i forbindelse med adgang til fitness og/eller spa. Yderligere håndklæder kan lejes i receptionen til henholdsvis 20,00 DKK for ét lille håndklæde og 30,00 DKK for ét stort håndklæde. Wellcome har fastsatte begrænsninger for det maksimale antal personer i spaen, og Wellcome forbeholder sig ret til at afvise adgang til spaen, hvis det maksimale antal samtidige brugere af Wellcomes spa er nået.

Håndklædeservice (tillægsmedlemskab)

Der udleveres ét lille og ét stort håndklæde i forbindelse med adgang til fitness. Yderligere håndklæder kan lejes i receptionen til henholdsvis 20,00 DKK for ét lille håndklæde og 30,00 DKK for ét stort håndklæde.

§ 2. Ændringer i medlemsbetingelser

Wellcome forbeholder sig ret at foretage både væsentlige og ikke-væsentlige ændringer i medlemsbetingelser.

Væsentlige ændringer

Væsentlige ændringer varsles skriftligt med tre måneders varsel. Medlemmer, som ikke ønsker at videreføre medlemskabet grundet væsentlige ændringer, henvises til at opsige medlemskabet med rimelig varsel i henhold til de almindeligt gældende opsigelsesvilkår jf. § 4.

Ikke-væsentlige ændringer

Wellcome forbeholder sig ret til - uden kompensation for medlemmet - med rimelig varsel at gennemføre ændringer i holdplanen.

Wellcome forbeholder sig ret til - uden kompensation for medlemmet - helt eller delvist at lukke for træningslokaler og holdgennemførelse med videre i forbindelse med vedligeholdelse, reparationsarbejde eller lignende force majeure-situationer.

Wellcome forbeholder sig desuden med ret til - uden kompensation for medlemmet - helt eller delvist at lukke for spaen (herunder bassin, sauna og dampbad mv.) én gang ugentligt, 2 uger i sommerperioden og i forbindelse med løbende vedligeholdelse, reparationsarbejde eller lignende force majeure situationer.

Der henvises altid til gældende medlemsbetingelser på www.well-come.dk.

 

 

§ 3. Berosætning

For medlemskaber med mulighed for berosætning gælder følgende regler:

 1. Medlemskabet kan sættes i bero i en periode på minimum 14 dage og op til 30 dage. Medlemskaber sættes i bero via online booking. Når beroperioden udløber, vil medlemskabet starte automatisk igen. Medlemskaber kan startes inden beroperiodens udløb via online booking, hvis der er gået minimum 14 dage af beroperioden.
   

 2. Efter en beroperiode skal der gå mindst 30 dage, før medlemskabet igen kan sættes i bero.
   

 3. For medlemskaber, som betales via Betalingsservice, vil afregning for beroperioden blive gennemført to måneder efter beroperiodens start. Hvis beroperioden løber over to måneder, vil afregningen ligeledes ske over to måneder. Den præcise beregning for beroperioden vil altid fremgå via online booking.

  Kontante årsmedlemskaber vil blive forlænget svarende til beroperioden.
   

 4. Et medlemskab kan ikke berosættes op til en udmeldelse. En måneds opsigelse ligestilles med en aktiv måned inden udmeldelse.
   

 5. Medlemmer, der har indgået en aftale om Basic medlemskab, har ikke mulighed for at sætte deres medlemskab i bero.

§ 4. Opsigelse

For alle medlemskaber - udover en-måneds-kontantmedlemskaber - gælder en bindingsperiode på tre måneder fra medlemskabets startdato, hvori medlemskabet tidligst kan være opsagt ved bindingsperiodens udløb.

 

Opsigelse af et medlemskab skal varsles med løbende måned + én måned. Hvis medlemskabet i henhold til § 3 har været sat i bero inden for medlemskabets bindingsperiode, lægges beroperiodens længde til medlemskabets bindingsperiode.

Opsigelse af løbende medlemskaber skal foretages via online booking. Kontantmedlemskaber kan kun opsiges ved at skrive til info@well-come.dk.

§ 5. Rykkergebyrer

Betaling for medlemskaber på Betalingsservice skal foreligge hos Wellcome den 1. i hver måned. Ved for sen eller manglende betaling pålægges et rykkergebyr på 100,00 DKK, som tilskrives næste måneds faktura. Ved fortsat manglende betaling anmeldes sagen til inkasso.

§ 6. Tilmelding og afmelding af hold og reservationer

Tilmelding til holdtræning sker via online booking. Medlemmer skal fremmøde sig på fremmødeskærmene senest 10 minutter før holdstart for at komme med på holdet.

 

Afmelding af reservationer til træningshold eller programplanlægning skal ske senest to timer før holdstart/programplanlægning. Afmelding af reservationer kan ske via online booking, ved personlig henvendelse i receptionen eller ved telefonisk henvendelse i telefonåbningstiden.

 

Ved for sen eller manglende afmelding såvel som ved udeblivelse fra reserverede hold opkræves 50,00 DKK for medlemskaber, som betales månedligt – beløbet tilskrives næste måneds faktura. For kontantmedlemskaber fratrækkes én dag fra medlemsperioden.

§ 7. Medlemskort

I forbindelse med oprettelse af medlemskab udleveres et personligt medlemskort, som giver adgang til træning og eventuelt spa. Medlemmer skal tjekke sig ind til træning eller hold på fremmødeskærmene i receptionsområdet. Hvis medlemskortet mistes eller beskadiges, opkræver Wellcome et gebyr på 75,00 DKK for udstedelse af nyt medlemskort. Et lånerkort koster 50,00 DKK.

§ 8. Helbredstilstand og ansvar

Al benyttelse af Wellcomes faciliteter, redskaber, bade- og vådområder med videre sker på eget ansvar. Medlemmer bærer ansvaret for, at deres helbredstilstand tillader, at de uden helbredsrisiko kan deltage i aktiviteter i Wellcome.

§ 9. Værdigenstande

Værdigenstande skal opbevares i de aflåste skabe i omklædningsrummene. Wellcome kan ikke drages til ansvar for beskadigelse, tab eller tyveri af personlige værdigenstande eller beklædningsdele. Dette gælder også for effekter, som opbevares i de aflåste skabe i omklædningsrummene.

 

Der må ikke efterlade træningstøj eller lignende i skabene natten over. Dette vil blive fjernet uden ansvar for bortkomne genstande.

§ 10. Husregler

 1. Ved træning skal der benyttes indendørssko og - træningstøj. Det er tilladt at træne i sokker.
   

 2. Der skal benyttes håndklæde ved træning med maskiner, og alt udstyr skal aftørres med sprit efter endt brug. Udstyr skal efterlades i samme stand og på samme sted, som da det blev taget i brug.
   

 3. Der må ikke vises tatoveringer i Wellcome - bortset fra diskrete tatoveringer, som ikke forventes at kunne vække anstød eller utryghed blandt øvrige medlemmer.
   

 4. Club-medlemmer har fri adgang til frugt- og thé-buffeten i spaen.
   

 5. Badning er påkrævet inden brug af spaen, og alle øvrige hygiejneforskrifter skal overholdes.
   

 6. Alle brugere af spaen skal anvende badetøj, og kvinder må ikke færdes topløse i spaen.
   

 7. Mobiltelefoner må ikke medbringes i spaen. Hvis dette alligevel sker, kan Wellcome bede medlemmet om at aflevere telefonen eller bortvise medlemmet fra spaområdet.
   

 8. Mobiltelefoner skal være lydløse ved træning i centret og ved holddeltagelse. Filmning og fotografering af andre medlemmer må ikke finde sted og kan medføre bortvisning.

§ 11. Børn

Børn ned til 13 år kan opnå medlemskab i Wellcome ved underskrift af forældre/værge. Børn må kun opholde sig i Wellcome, hvis de er tilmeldt en relevante aktivitet. Børn til forældre, som træner i Wellcome, må kun opholde sig i loungeområdet og under opsyn af anden voksen.

§ 12. Doping og euforiserende stoffer

Wellcome udviser ingen tolerance over for brug af vækstfremmende (doping) eller euforiserende stoffer. Brug af sådanne stoffer vil blive politianmeldt samt føre til øjeblikkelig bortvisning og afbrydelse af medlemskabet.

Wellcome er medlem af Anti Doping Danmark, som foretager stikprøvevis dopingkontrol. Medlemmer af Wellcome er forpligtede til at medvirke ved Anti Doping Danmarks dopingkontrol på den tid og det sted, som bestemmes af Anti Doping Danmark. En dopingkontrol kan indebære, at medlemmer må afgive en blod- og/eller en urinprøve. Der henvises nærmere til beskrivelsen af dopingkontrol på Anti Doping Danmarks hjemmeside. Manglende medvirken ved Anti Doping Danmarks dopingkontrol medfører bortvisning og afbrydelse af medlemskab.

§ 13. Bortvisning og udelukkelse af medlemmer

Wellcome forbeholder sig ret til at bortvise medlemmer uden nærmere angivelse af årsag. I disse tilfælde refunderes forudbetalt kontingent - medmindre der er tale om grov misligholdelse af medlemsbetingelserne.

§ 14. Personoplysninger og adgangskontrol

I forbindelse med et medlemskab behandler Wellcome en række personoplysninger om medlemmet, som er nødvendige for at indgå og opfylde denne kontrakt og for at kunne kommunikere med medlemmet i relation til medlemskabet. Wellcome behandler samtlige personoplysninger i henhold til gældende dansk og europæisk lovgivning - herunder persondataloven og GDPR-regler.

De registrerede personoplysninger omfatter blandet andet stamdata, abonnementstype, fremmøde til træning, profil billede, hold og behandlinger, eventuelle rykkergebyrer og udeblivelser med videre.

 

Derudover lagrer Wellcome videooptagelser i forbindelse med adgangskontrol via TV-overvågning ved blandt andet receptionsområdet, træningsområder, spaområdet samt gangarealer. Wellcome lagrer optagelserne i op til 30 dage, hvorefter de vil blive slettet.

 

Optagelserne vil ikke blive videregivet til andre og vil alene blive brugt af Wellcome til at forhindre uretmæssig adgang, misbrug eller hærværk af Wellcomes områder, faciliteter eller udstyr. I tilfælde af uretmæssig adgang, misbrug eller hærværk forbeholder Wellcome sig ret til at bortvise medlemmet og afbryde medlemskaber uden nogen form for refundering af kontingent eller lignende.

 

Læs mere om de personoplysninger, som Wellcome behandler, samt dine rettigheder i vores persondatapolitik, som findes via online booking.

bottom of page