top of page

PERSONDATAPOLITIK

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

Wellcome fitness & spa k/s er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Wellcome fitness & spa
Philip Heymanns Allé 17, 1, butik 107
2900 Hellerup, CVR nr. 27218997
Telefon: 3930 3093
Mail: reception@well-come.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål.

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores behandlinger og/eller opkrævninger af medlemskabs- og øvrige til medlemskab eller køb associerede afgifter og honorarer samt for at du kan udføre til- og afmelding af holdbookinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af tidsbestillinger/holdbookinger, registrering af gennemførte behandlinger og køb samt opkrævning af aktuelle medlemskontingenter og behandlings honorarer.

 

 


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato, køn, tidspunkt for behandlinger og hold- samt fitness bookinger. Historik på gennemførte hold og behandlinger opbevares til brug for interne statistiske opgørelser.

 

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

rådgivere og databehandlere associeret med vores medlems- og booking system.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 


6. Opbevaring af dine personoplysninger

 

Dine oplysninger opbevares i overensstemmelse med bogførings loven i op til 5 år efter sidste kundeforhold, hvorefter de slettes automatisk.


7. Retten til at trække oplysninger tilbage

 

Du har til enhver tid ret til at trække dine oplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dine oplysninger tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dine tidligere afgivne oplysninger, op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dine oplysninger, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 


Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 


Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

bottom of page